összeállította: László Márton
munkatársak: Stefano Bottoni, Novák Zoltán

Román állambiztonsági szótár
 

 
 
 
Erdélyi Magyar Adatbank
    szótárak    » román állambiztonsági szótár
  kezdőbetük a b c d e f i l m n o p r s t u v  
 
 

| észrevételeim vannak

| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

   
keresés

kulcsszó:

 

Román állambiztonsági kifejezések szótára


acţiune informativă (A.I.):
adatgyűjtés. Lásd: acţiune individuală informativă

acţiune individuală informativă:
egyéni adatgyűjtés - az előzetes adatok alapján (pl. dosar obiectiv) gyanússá vált személyek ellen megkezdett, a legalsóbb szintű állambiztonsági tevékenység

acţiune de verificare (informativă):
ellenőrzés

agent:
ügynök

agentura:
informátori (ügynöki) hálózat

anchetă:
vizsgálat - az állambiztonságot fenyegető akciók, összeesküvések stb. kivizsgálásával foglalkozó vizsgálatok


angajament:
írásos kötelezettségvállalás - ebben az informátor vállalta a Securitateval való együttműködést


atenţionare:
megrovás (?) Elsődleges szóbeli intézkedés azon személyek esetében, akiknek ellenszegülő magatartása volt a kommunista rendszerrel szemben, azzal a céllal, hogy rábírják őket ennek a magatartásnak a feladására. A megrovást elvégezhette a Securitate tiszt, vagy annak az intézménynek a vezetője, amelyben az illető személy a tevékenységét folytatta. Ezt az intézkedést nem tüntették fel a Securitate műveleti (operatív) feljegyzéseiben.


avertizare:
figyelmeztetés. Azon személyek esetében alkalmazott intézkedés, akik esetében nem bizonyult elégségesnek a megrovás. A figyelmeztetést csak Securitate tiszt végezhette, esetleg tanúk jelenlétében (családtag, munkahelyi főnök, stb.) A figyelmeztetés nyomán az illető személytől nyilatkozatot vettek, amelyben a párt és az állam politikája iránti lojalitását kellett kijelentenie, és meg kellett fogadnia, hogy felhagy a figyelmeztetéséhez vezető tevékenységgel és magatartással. A párttagokat a felettes pártszerv is figyelmeztethette, amely nyomán az illető ellen büntető intézkedéseket lehetett foganatosítani, amely kiterjedhetett egészen a pártból való kizárásig.


bază de lucru (B.L.):
általános nyilvántartás - adatbázis, amelyben az összes személy szerepelt, akiről feltételezték, hogy potenciálisan kifejthetnek ellenséges tevékenységet (a megszüntetett pártok tagjai, nyugállományú katonatisztek, legionárius és egyéb politikai szerveztek tagjai, az "ellenséges" rádióadókat hallgatók, stb.)


cartoteca generală documentară:
általános személyi nyilvántartás - adatbázis, amelyben ábécésorrendben szerepeltek azoknak a személyeknek a kartotékai (személyi lapjainak összessége), akik valamilyen kapcsolatba kerültek a Securitateval (megfigyeltek, informátorok, politikai elítéltek, az országból kivándoroltak, olyan külföldi állampolgárok, akik jelentőséggel bírhattak a Securitate szempontjából, stb.)


casă conspirativă:
konspirált lakás (magyarországi terminológiában: K-lakás). Olyan, a Securitate tulajdonában lévő lakások, amelyekben a informátorok találkoztak a Securitate tisztekkel, vagy a rezidensekkel. Ezeket álcázhatták magánlakásnak, egy vállalat kirendeltségének, stb.


casă de întîlniri:
lásd: casă conspirativă


căpitan (cpt.):
százados


Centrul de Informatică şi Documentare (C.I.D.):
Informatikai és Adatgyűjtési Központ - a Belügyminisztérium műveleti (operatív) nyilvántartását kezelő szervezet, amely elemezte, feldolgozta és összegezte a Miliciától, és a Securitátétól beérkező adatokat.


Cheltuieli Informative Speciale (C.I.S.):
pénzalap, amelyből az informátorokat és a Securitatet támogatókat jutalmazták, vagy lefizették a beszervezendő személyeket


colaborator:
alkalmi munkatárs - olyan személy, akivel csak szórványos kapcsolatban volt a Securitate. Általában vagy egy adott közegből származó információk ellenőrzésére használták őket, vagy pedig egy jól meghatározott intézményről (általában a munkahelyük volt) kellett technikai jellegű információkat szállítaniuk


colonel (cl.):
ezredes


colonie de muncă˙(C. M.):
munkatábor


combinaţii:
társítás - több módszer, eljárás társítása egy akció során, egy műveleti (operatív) cél elérése érdekében


compromitere:
kompromittálás - a Securitate által irányított akció, célja a célszemély lejáratása azon csoport előtt, amelynek tagja


contrainformaţii (C.I.):
1. belső elhárítás
2. Kémelhárítás


contrasabotaj:
szabotázselhárítás - célja a nemzetgazdaság, vagy a termelés ellen irányuló bármely tevékenység megakadályozása


contraspionaj:
kémelhárítás - más országok Románia ellen irányuló kémtevékenységének megakadályozása, az ország területén működő külföldi kémhálózatok elleni akciókkal és a külföldi hírszerző szervezetek elleni harccal


C.R. (deţinut contrarevoluţionar):
ellenforradalmi tevékenységért fogvatartott személy


date de identificare:
személyi (azonosító) adatok


destrămare:
elbomlasztás - olyan intézkedéssorozat, amely célja egy ellenséges vagy nemkívánatosnak minősített csoport felbomlasztása


dovezile neîndoielnice:
megdönthetetlen bizonyítékok (szószerint: minden kétséget kizáró bizonyítékok)


dosar compromiţător:
kompromittáló adatokat tartalmazó dosszié - az illető személy múltbeli bűneit, köztörvényes eseteit, vagy egyéb, kompromittálónak ítélt adatokat tartalmazó dosszié. Ennek a dossziénak a segítségével próbálták zsarolni azokat a személyeket, akiket informátornak kívántak beszervezni, és akik más módon (anyagi előnyök, állampolgári és hazafiúi kötelességekre való hivatkozás) nem voltak beszervezhetőek


dosar de anchetă (D.A.):
vizsgálati dosszié (a magyar állambiztonsági fogalomtárban: V-dosszié) Lásd: anchetă


domiciliu obligatoriu (D.O.):
kényszerlakhely


dosar de obiectiv (D.O.) :
objektum-dosszié
1. A potenciálisan veszélyes intézményekről vagy szervezetekről (pl. egyházak, kulturális vagy szakmai szervezetek, stb.) nyitott dosszié.
2. Az intézmények megfigyelésének/ellenőrzésének munkaformája. A dosszié része az illető intézményben ellenségesnek minősített személyek névjegyzéke is. Magyarországi terminológia szerint: objektum dosszié (O-dosszié)


dosar de mediu:
közeg-dosszié (?) A kommunista rendszer utolsó éveiben alkalmazott vizsgálattípus dossziéja, amelyet hasonló végzettségű személyek csoportjáról nyitottak, függetlenül azok politikai-, büntetett/büntetlen előéletétől, vagy munkahelyétől. Ilyen csoportok lehettek a művészek (írók, költők, zenészek), kutatók, orvosok, stb.


dosar de problemă:
az állambiztonságra veszélyként érzékelt társadalmi jelenségekről, folyamatokról, csoportokról vagy szervezetekről nyitott dosszié (Pl. vallási csoportok, volt politikai foglyok, stb.). Úgy tűnik, hogy a problémakörök szerinti dossziékba az egyes személyeknek mappákat (mapă personală) nyitottak, és amennyiben adatokkal rendelkeztek az "ellenséges" tevékenységéről, csak akkor nyitottak dossziét róla.


dosar individual:
egyéni adatgyűjtési dosszié. Lásd: acţiune (individuală) informativă


dosar penal (D.P.):
bűnügyi dosszié. Lásd: urmărire penală


dosar personal:
személyi dosszié - az alkalmi munkatársaktól, informátorokról, rezidensekről, a konspiratív lakások fenntartóiról készített személyi dosszié


dosar de urmărire penală:
nyomozati dosszié. Lásd: urmărire penală


dosar de reţea (D.R.):
hálózati dosszié (a magyarországi terminológia szerint: M-dosszié)


dosar de supraveghere informativă:
felügyeleti dosszié. Lásd: supraveghere informativă


dosar de urmărire informativă (D.U.I.):
megfigyelési dosszié (?) Az megfigyelés során összegyűlt dokumentumokat (tájékoztató jelentések, jegyzékek, stb.) gyűjtő dosszié. (Magyarországi terminológia szerint figyelő dosszié, F-dosszié) Lásd: urmărire informativă


dosar de verificare (D.V.):
ellenőrzési dosszié. Lásd: verificare informativă


dosar de verificare prealabilă:
előzetes ellenőrzési dosszié


evidenţă operativă:
műveleti (operatív) nyilvántartás - ezt belügyminisztériumi (Milícia és Securitate) adatbázisban szereplő adatok felhasználásával hozták létre. A folyamat során összegezték, rendezték, feldolgozták majd személyi lapokra (cédulákra) vezették az adatokat. A technikai fejlesztések nyomán a későbbiekben a nyilvántartást elektronikus (számítógépes) adathordozón tárolták.


evidenta specială a reţelei informative:
hírszerző hálózat különleges nyilvántartása - az informátorok, kollaboránsok, rezidensek, konspiratív lakások névleges tulajdonosainak, és azoknak a személyeknek a nyilvántartása, akik együttműködtek a Securitateval, valamint azoké, akik beszervezése sikertelen volt


filaj:
követés - a gyanúsított tevékenységét különböző technikai eszközökkel (pl. lehallgatókészülékkel) vagy személyek bevonásával való folyamatosan figyelemmel követése. Célja a megfigyelt lakóhelyének felderítése, az illető kapcsolathálójának felderítése, esetleg a találkozásokról bizonyító fényképek, rövidfilmek készítése.


influenţare pozitivă:
befolyásolás - a Securitate által alkalmazott módszer arra, hogy a kommunista rendszerrel szemben ellenséges megnyilvánulású személyeket meggyőzzék, hogy hagyjanak fel az "ellenséges" tevékenységükkel vagy magatartásukkal. Ez lehetett közvetett úton (barátok, család, a munkahelyi főnökök, informátorok), vagy közvetlenül, Securitate tiszt, vagy a pártvezetés által


informator (infra):
informátor (értsd: besúgó) - információk szerzésére, és gyanúsítottak szemmeltartására és követésére alkalmazott, csak rövid kiképzést kapott személy


informator calificat:
minősített informátor
1.csak egy akcióra vagy egy problémakörre beszervezett informátor, aki alaposabb képzést kapott
2.olyan informátor, akinek lehetősége van az "ellenséges" közegbe beférkőzni, és ott aktív tevékenységet kifejteni
A minősített informátorok jellemzője az alkalmi informátorokhoz viszonyítva, hogy jobb képességekkel rendelkeztek, és kapcsolathálójuk volt "ellenséges" közegben is.


informator de cameră:
zárkaügynök - a fegyintézetekben, az elítéltek közül beszervezett informátor


informator necalificat:
alkalmi informátor - csak rövid időszakra, komolyabb képzés nélkül alkalmazott informátor, aki csak egy adott intézményről szállított információkat, illetve csak megfigyelte a célszemélyt. Az ’50-es években használt kifejezés, ezután alkalmi munkatársnak (colaborator) nevezték


interceptarea convorbirilor telefonice (I.C.T.):
telefonbeszélgetések lehallgatása


interceptarea convorbirilor telefonice interne (I.T.I.):
belföldi telefonbeszélgetések lehallgatása


interceptarea convorbirilor telefonice externe (I.T.X.):
külföldi telefonbeszélgetések lehallgatása


întălnire de control:
ellenőrzési célú találkozás
1. az ügyön dolgozó műveleti tiszt felettese találkozott az informátorral, hogy ellenőrizze, hogy az illető tiszt hogyan végzi a munkáját
2. az illető informátor leellenőrzése személyes találkozás során, amikor azt ellenőrizték, nem tájékoztat-e félre


legătură impersonală:
közvetett kapcsolat -
kapcsolattartási mód abban az esetben, amikor az informátor és a tartótiszt nem tudott személyesn találkozni. Ebben az esetben különféle technikák (kódolt nyelvezetű telefonbeszélgetések, postai küldemények) és eszközök (nyilvános helyeken elhelyezett titkos postaládák, stb.) alkalmazásával kommunikálnak

lucrător operativ:
1. az illető akciót vezető műveleti (operatív) tiszt. Lásd: ofiţer operativ
2. az ún. műveleti (operatív) munkában résztvevő ügynök vagy tiszt


locotenent (lt.):
hadnagy


locotenent-colonel (lt. col.):
alezredes


locotenent-maior (lt. maj.):
főhadnagy


Ministerul Afacerilor Interne (MAI):
Belügyminisztérium


maior:
őrnagy


materiale compromiţătoare:
kompromittáló adatok: a célszemély 1944 előtti olyan tevékenységére vonatkozó adatok, amelyek a kommunista rendszer szempontjából elítélendők. (Pl. párttagság, államgépezetben való részvétel stb.)


motiv de deschidere (M.D.):
a vizsgálat vagy nyomozás megindításának okai


mapă de lucru:
iratcsomó - azoknak az iratoknak a gyűjtőneve, amit az adatgyűjtési akció/egyéni adatgyűjtési akció során gyűjtöttek össze arról a személyről, akit először figyelte meg a Securitate


mapă de verificare (M.V.):
ellenőrzési iratcsomó. Lásd: verificare informativă


marşrutizarea:
az informátor átirányítása egy másik megfigyelendő környezetbe, vagy egy másik célszemély mellé


munca cu agentura:
a hírszerzési hálózattal kapcsolatos (beszervezés, kiképzés, szervezés, irányítás, jutalmazás) tevékenységek összesítő elnevezése


munca operativ-informativă:
felderítő tevékenység


nume conspirativ:
informátornak, vagy követett személynek adott álnév, az igazi személyazonossága eltitkolása céljából


nume de cod:
lásd: nume conspirativ


obiectiv:
célszemély


ofiţer: 1. operativ :
műveleti (operatív) tiszt. Olyan Securitate tisztek, akik a beszervezéssel, az informátorok kiképzésével, a figyelési és kivizsgálási akciók vezetésével foglalkoztak


ofiţer: 2. administrativ:
adminisztratív tiszt, aki nem a folyó műveletekkel, hanem a Securitate működtetéséhez szükséges adminisztratív tevékenységet végezte (pl. könyvelés, beszerzés, belső munkák)


ofiţer: 3. legătură:
tartótiszt - az a műveleti tiszt, aki az informátori hálózatot működtette


operativ:
műveleti


persoană de încredere:
bizalmi személy - a hírszerző hálózat tagja, aki önkéntesen segítette a Securitate munkáját. Munkaköréből vagy kapcsolataiból adódóan információkat tudott szállítani a Securitaténak, vagy más feladatokat tudott végrehajtani.


persoană de sprijin (P.S.):
támogató személy - a hírszerző hálózat tagja, feladata általános felügyelet, (supraveghere), és elsődleges információk közlése -a ’80-as években meghonosított szakkifejezés


plut. (plutonier):
őrmester


plut. adj. (plutonier adjutant):
főtörzsőrmester


post acoperit:
"fedett" őrhely - lakás, iroda, stb., ahonnan a célszemély figyelését végezték különféle technikai eszközökkel


post descoperit:
"nyitott" őrhely - köztéri hely, ahonnan a Securitate alkalmazottak a célszemélyek, vagy intézmények tevékenységét figyelték, különféle álruhákban (postás, útkarbantartó, elárusító, őr, stb.)


raport:
jelentés


raport de investigaţii:
vizsgálati jelentés


recrutare eşuată:
sikertelen beszervezés - az kijelöl személyeket nem sikerült a Securitateval való együttműködésre bírni. Érdekesség, hogy ebben az esetben is ugyanolyan személyi dossziékat és nyilvántartásokat kellett összeállítani, mintha az illetők ténylegesen együttműködtek volna. (Troncotă 88.)


reţeaua informativă:
hírszerző hálózat


rezident:
rezidens - olyan személy, aki egy hírszerző hálózatot működtet. Formálisan nem tagja a Securitate-nak, de szakosított kiképzést kap.


supraveghere informativă (S.I.):
felügyelet. Olyan, a megfigyeltet célzó tevékenység, amely 30 napig tartott, ezalatt le kellett ellenőrizni a célszemélyről beérkezett adatokat. Ha az adatok valósnak bizonyultak, akkor egy másik, magasabb fokozatú vizsgálati formába foglalkoztak az illető személlyel.


supraveghere informativă generală (S.I.G.):
általános felügyelet. Lásd: S.I.


supraveghere informativă specială:
különleges (szakosított) felügyelet - célja a beérkezett adatok leellenőrzése, azok kiegészítése, bizonyítékok begyűjtése, bűnesetek megelőzése és leleplezése


sursa:
1. alkalmi forrás (magyarországi terminológia szerint "társadalmi megbízott" - tmb.)
2. különféle információforrások összegző elnevezése


technică operativă (T.O.):
nyomozati eszközök. A különböző akciók során felhasznált technikai eszközök. (pl. a lehallgatásokhoz)


urmărire informativă (U.I.):
megfigyelés - olyan tevékenység, amelyet a Szekuritáté állományába tartozó, operatív ügyekkel foglalkozó tiszt vezet, és amelynek nyomozati ideje nem haladhatta meg az 1 évet. A követett személyről ellenőrzési iratcsomót vagy ellenőrzési dossziét állítottak össze. Párttagok esetében az ellenőrzési dossziét nyitásához az illetékes pártszerv engedélye kellett. Magyarországi belügyis terminológia szerint (meg)figyelés


urmărire penală:
nyomozás - olyan nyomozati tevékenység, amelyet a már letartóztatott célszemély ellen folytatnak. A vizsgálatnál (anchetă) súlyosabb nyomozati forma, amelyben a célszemély "ellenséges" tevékenységére vonatkozó bizonyítékokat gyűjtötték össze, akár házkutatást is tartottak.


verificare informativă :
ellenőrzés - a célszemélyről beérkezett információk leellenőrzését célzó tevékenység. Az előírások szerint legtöbb 6 hónapig tartott (?) amely során a felmerült gyanúokokat és információkat kellett leellenőrizni. Amennyiben a célszemélyt veszélytelennek ítélték, vagy pedig egy alacsonyabb fokozatú munkaformában kívántak vele foglalkozni, de még figyelemmel akarták kísérni, akkor felügyelet alá helyezték. Ha magasabb fokú munkában kívántak vele foglalkozni, akkor megfigyelést kezdtek, ezt pedig a vizsgálat követhette.
Vissza a címoldalra


 
kapcsolódó

» a szótárról
» felhasznált forrásanyag
» Állambiztonsági értelmezõ szótár (Magyarország)

más szótárak

» Dicţionar de localităţi din Transilvania
» Dicţionar român-maghiar
» Elkészült a szótár.ro mobilverziója!
» Magyar-román szótár
» Orvos - beteg mikroszótár (µDic)
» Román-magyar banki szótár
» Román-magyar jogi szótár
» Román-magyar szótár
» Romániai intézmények magyar elnevezése
» Társadalomtudományi szótár

 
           

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék