Összeállította: László Márton, munkatársak: Stefano Bottoni, Novák Zoltán
Román állambiztonsági szótár
 


Securitate tevékenységi körök
- Tevékenység (akció)-típusok


acţiune informativă:
adatgyűjtés
Akc. rövid.: A.I.
Megnyitott dosszié típusa: mapă de lucru

acţiune individuală informativă:
adatgyűjtés
Akc. rövid.: A.I.
Megnyitott dosszié típusa: dosar de verificare prealabilă

verificare prealabilă:
előzetes ellenőrzés
Megnyitott dosszié típusa: dosar individual

supraveghere informativă:
felügyelet
Időtartam: 30 nap
Megnyitott dosszié típusa: dosar de supraveghere informativă
Rövidítés: S.I.

supraveghere informativă generală:
felügyelet
Időtartam: 30 nap
Megnyitott dosszié típusa: dosar de supraveghere informativă
Rövidítés: S.I.G.

supraveghere informativă specială:
felügyelet
Időtartam: 30 nap
Megnyitott dosszié típusa: dosar de verificare informativă (?), dosar de urmărire informativă (?)

supraveghere informativă prioritară:
felügyelet
Időtartam: 30 nap
Rövidítés: S.I.P.

verificare informativă:
ellenőrzés
Időtartam: 6 hónap
Megnyitott dosszié típusa: dosar de verificare informativă - Dosszié rövid.: D.V.
mapă de verificare informativă - Dosszié rövid.: M.V.

urmărire informativă:
megfigyelés
Akc. rövid.: U.I.
Időtartam: 1 év
Megnyitott dosszié típusa: dosar de urmărire informativă
Dosszié rövid.: D.U.I.

anchetă:
vizsgálat
Megnyitott dosszié típusa: dosar de anchetă
Dosszié rövid.: D.A.

urmărire penală:
(bűnügyi) nyomozás
Megnyitott dosszié típusa: dosar de (urmărire) penală
Dosszié rövid.: D.P.


Securitate tevékenységi körök
- Dosszié-típusok


dosar de problemă:
problémakör-dosszié - külföldi újságírók (ziarişti străini), egyházak-szekták (culte-secte), volt kizsákmányolók (foşti exploatatori), nacionalisták (nacionalişti), magyar nacionalisták naţionalisti maghiari), cionisták (sionişti), legionáriusok (legionari) artă-cultură (művészet-kultúra), presă-tipografii (sajtó-nyomdák), sănătate (egészségügy), justiţie (igazságszolgáltatás)

dosar de mediu:
közeg-dosszié - társadalmi csoportok, vallási felekezetek

dosar de obiectiv:
objektum-dosszié - intézmények, szervezetek

dosar individual:
személyi dosszié - magánszemélyek

dosar de anchetă:
vizsgálati/nyomozati dosszié - összeesküvések, ellenséges csoportok


Román állambiztonsági kifejezések szótára


acţiune informativă (A.I.):
adatgyűjtés. Lásd: acţiune individuală informativă

acţiune individuală informativă:
egyéni adatgyűjtés - az előzetes adatok alapján (pl. dosar obiectiv) gyanússá vált személyek ellen megkezdett, a legalsóbb szintű állambiztonsági tevékenység

acţiune de verificare (informativă):
ellenőrzés

agent:
ügynök

agentura:
informátori (ügynöki) hálózat

anchetă:
vizsgálat - az állambiztonságot fenyegető akciók, összeesküvések stb. kivizsgálásával foglalkozó vizsgálatok


angajament:
írásos kötelezettségvállalás - ebben az informátor vállalta a Securitateval való együttműködést


atenţionare:
megrovás (?) Elsődleges szóbeli intézkedés azon személyek esetében, akiknek ellenszegülő magatartása volt a kommunista rendszerrel szemben, azzal a céllal, hogy rábírják őket ennek a magatartásnak a feladására. A megrovást elvégezhette a Securitate tiszt, vagy annak az intézménynek a vezetője, amelyben az illető személy a tevékenységét folytatta. Ezt az intézkedést nem tüntették fel a Securitate műveleti (operatív) feljegyzéseiben.


avertizare:
figyelmeztetés. Azon személyek esetében alkalmazott intézkedés, akik esetében nem bizonyult elégségesnek a megrovás. A figyelmeztetést csak Securitate tiszt végezhette, esetleg tanúk jelenlétében (családtag, munkahelyi főnök, stb.) A figyelmeztetés nyomán az illető személytől nyilatkozatot vettek, amelyben a párt és az állam politikája iránti lojalitását kellett kijelentenie, és meg kellett fogadnia, hogy felhagy a figyelmeztetéséhez vezető tevékenységgel és magatartással. A párttagokat a felettes pártszerv is figyelmeztethette, amely nyomán az illető ellen büntető intézkedéseket lehetett foganatosítani, amely kiterjedhetett egészen a pártból való kizárásig.


bază de lucru (B.L.):
általános nyilvántartás - adatbázis, amelyben az összes személy szerepelt, akiről feltételezték, hogy potenciálisan kifejthetnek ellenséges tevékenységet (a megszüntetett pártok tagjai, nyugállományú katonatisztek, legionárius és egyéb politikai szerveztek tagjai, az "ellenséges" rádióadókat hallgatók, stb.)


cartoteca generală documentară:
általános személyi nyilvántartás - adatbázis, amelyben ábécésorrendben szerepeltek azoknak a személyeknek a kartotékai (személyi lapjainak összessége), akik valamilyen kapcsolatba kerültek a Securitateval (megfigyeltek, informátorok, politikai elítéltek, az országból kivándoroltak, olyan külföldi állampolgárok, akik jelentőséggel bírhattak a Securitate szempontjából, stb.)


casă conspirativă:
konspirált lakás (magyarországi terminológiában: K-lakás). Olyan, a Securitate tulajdonában lévő lakások, amelyekben a informátorok találkoztak a Securitate tisztekkel, vagy a rezidensekkel. Ezeket álcázhatták magánlakásnak, egy vállalat kirendeltségének, stb.


casă de întîlniri:
lásd: casă conspirativă


căpitan (cpt.):
százados


Centrul de Informatică şi Documentare (C.I.D.):
Informatikai és Adatgyűjtési Központ - a Belügyminisztérium műveleti (operatív) nyilvántartását kezelő szervezet, amely elemezte, feldolgozta és összegezte a Miliciától, és a Securitátétól beérkező adatokat.


Cheltuieli Informative Speciale (C.I.S.):
pénzalap, amelyből az informátorokat és a Securitatet támogatókat jutalmazták, vagy lefizették a beszervezendő személyeket


colaborator:
alkalmi munkatárs - olyan személy, akivel csak szórványos kapcsolatban volt a Securitate. Általában vagy egy adott közegből származó információk ellenőrzésére használták őket, vagy pedig egy jól meghatározott intézményről (általában a munkahelyük volt) kellett technikai jellegű információkat szállítaniuk


colonel (cl.):
ezredes


colonie de muncă˙(C. M.):
munkatábor


combinaţii:
társítás - több módszer, eljárás társítása egy akció során, egy műveleti (operatív) cél elérése érdekében


compromitere:
kompromittálás - a Securitate által irányított akció, célja a célszemély lejáratása azon csoport előtt, amelynek tagja


contrainformaţii (C.I.):
1. belső elhárítás
2. Kémelhárítás


contrasabotaj:
szabotázselhárítás - célja a nemzetgazdaság, vagy a termelés ellen irányuló bármely tevékenység megakadályozása


contraspionaj:
kémelhárítás - más országok Románia ellen irányuló kémtevékenységének megakadályozása, az ország területén működő külföldi kémhálózatok elleni akciókkal és a külföldi hírszerző szervezetek elleni harccal


C.R. (deţinut contrarevoluţionar):
ellenforradalmi tevékenységért fogvatartott személy


date de identificare:
személyi (azonosító) adatok


destrămare:
elbomlasztás - olyan intézkedéssorozat, amely célja egy ellenséges vagy nemkívánatosnak minősített csoport felbomlasztása


dovezile neîndoielnice:
megdönthetetlen bizonyítékok (szószerint: minden kétséget kizáró bizonyítékok)


dosar compromiţător:
kompromittáló adatokat tartalmazó dosszié - az illető személy múltbeli bűneit, köztörvényes eseteit, vagy egyéb, kompromittálónak ítélt adatokat tartalmazó dosszié. Ennek a dossziénak a segítségével próbálták zsarolni azokat a személyeket, akiket informátornak kívántak beszervezni, és akik más módon (anyagi előnyök, állampolgári és hazafiúi kötelességekre való hivatkozás) nem voltak beszervezhetőek


dosar de anchetă (D.A.):
vizsgálati dosszié (a magyar állambiztonsági fogalomtárban: V-dosszié) Lásd: anchetă


domiciliu obligatoriu (D.O.):
kényszerlakhely


dosar de obiectiv (D.O.) :
objektum-dosszié
1. A potenciálisan veszélyes intézményekről vagy szervezetekről (pl. egyházak, kulturális vagy szakmai szervezetek, stb.) nyitott dosszié.
2. Az intézmények megfigyelésének/ellenőrzésének munkaformája. A dosszié része az illető intézményben ellenségesnek minősített személyek névjegyzéke is. Magyarországi terminológia szerint: objektum dosszié (O-dosszié)


dosar de mediu:
közeg-dosszié (?) A kommunista rendszer utolsó éveiben alkalmazott vizsgálattípus dossziéja, amelyet hasonló végzettségű személyek csoportjáról nyitottak, függetlenül azok politikai-, büntetett/büntetlen előéletétől, vagy munkahelyétől. Ilyen csoportok lehettek a művészek (írók, költők, zenészek), kutatók, orvosok, stb.


dosar de problemă:
az állambiztonságra veszélyként érzékelt társadalmi jelenségekről, folyamatokról, csoportokról vagy szervezetekről nyitott dosszié (Pl. vallási csoportok, volt politikai foglyok, stb.). Úgy tűnik, hogy a problémakörök szerinti dossziékba az egyes személyeknek mappákat (mapă personală) nyitottak, és amennyiben adatokkal rendelkeztek az "ellenséges" tevékenységéről, csak akkor nyitottak dossziét róla.


dosar individual:
egyéni adatgyűjtési dosszié. Lásd: acţiune (individuală) informativă


dosar penal (D.P.):
bűnügyi dosszié. Lásd: urmărire penală


dosar personal:
személyi dosszié - az alkalmi munkatársaktól, informátorokról, rezidensekről, a konspiratív lakások fenntartóiról készített személyi dosszié


dosar de urmărire penală:
nyomozati dosszié. Lásd: urmărire penală


dosar de reţea (D.R.):
hálózati dosszié (a magyarországi terminológia szerint: M-dosszié)


dosar de supraveghere informativă:
felügyeleti dosszié. Lásd: supraveghere informativă


dosar de urmărire informativă (D.U.I.):
megfigyelési dosszié (?) Az megfigyelés során összegyűlt dokumentumokat (tájékoztató jelentések, jegyzékek, stb.) gyűjtő dosszié. (Magyarországi terminológia szerint figyelő dosszié, F-dosszié) Lásd: urmărire informativă


dosar de verificare (D.V.):
ellenőrzési dosszié. Lásd: verificare informativă


dosar de verificare prealabilă:
előzetes ellenőrzési dosszié


evidenţă operativă:
műveleti (operatív) nyilvántartás - ezt belügyminisztériumi (Milícia és Securitate) adatbázisban szereplő adatok felhasználásával hozták létre. A folyamat során összegezték, rendezték, feldolgozták majd személyi lapokra (cédulákra) vezették az adatokat. A technikai fejlesztések nyomán a későbbiekben a nyilvántartást elektronikus (számítógépes) adathordozón tárolták.


evidenta specială a reţelei informative:
hírszerző hálózat különleges nyilvántartása - az informátorok, kollaboránsok, rezidensek, konspiratív lakások névleges tulajdonosainak, és azoknak a személyeknek a nyilvántartása, akik együttműködtek a Securitateval, valamint azoké, akik beszervezése sikertelen volt


filaj:
követés - a gyanúsított tevékenységét különböző technikai eszközökkel (pl. lehallgatókészülékkel) vagy személyek bevonásával való folyamatosan figyelemmel követése. Célja a megfigyelt lakóhelyének felderítése, az illető kapcsolathálójának felderítése, esetleg a találkozásokról bizonyító fényképek, rövidfilmek készítése.


influenţare pozitivă:
befolyásolás - a Securitate által alkalmazott módszer arra, hogy a kommunista rendszerrel szemben ellenséges megnyilvánulású személyeket meggyőzzék, hogy hagyjanak fel az "ellenséges" tevékenységükkel vagy magatartásukkal. Ez lehetett közvetett úton (barátok, család, a munkahelyi főnökök, informátorok), vagy közvetlenül, Securitate tiszt, vagy a pártvezetés által


informator (infra):
informátor (értsd: besúgó) - információk szerzésére, és gyanúsítottak szemmeltartására és követésére alkalmazott, csak rövid kiképzést kapott személy


informator calificat:
minősített informátor
1.csak egy akcióra vagy egy problémakörre beszervezett informátor, aki alaposabb képzést kapott
2.olyan informátor, akinek lehetősége van az "ellenséges" közegbe beférkőzni, és ott aktív tevékenységet kifejteni
A minősített informátorok jellemzője az alkalmi informátorokhoz viszonyítva, hogy jobb képességekkel rendelkeztek, és kapcsolathálójuk volt "ellenséges" közegben is.


informator de cameră:
zárkaügynök - a fegyintézetekben, az elítéltek közül beszervezett informátor


informator necalificat:
alkalmi informátor - csak rövid időszakra, komolyabb képzés nélkül alkalmazott informátor, aki csak egy adott intézményről szállított információkat, illetve csak megfigyelte a célszemélyt. Az ’50-es években használt kifejezés, ezután alkalmi munkatársnak (colaborator) nevezték


interceptarea convorbirilor telefonice (I.C.T.):
telefonbeszélgetések lehallgatása


interceptarea convorbirilor telefonice interne (I.T.I.):
belföldi telefonbeszélgetések lehallgatása


interceptarea convorbirilor telefonice externe (I.T.X.):
külföldi telefonbeszélgetések lehallgatása


întălnire de control:
ellenőrzési célú találkozás
1. az ügyön dolgozó műveleti tiszt felettese találkozott az informátorral, hogy ellenőrizze, hogy az illető tiszt hogyan végzi a munkáját
2. az illető informátor leellenőrzése személyes találkozás során, amikor azt ellenőrizték, nem tájékoztat-e félre


legătură impersonală:
közvetett kapcsolat -
kapcsolattartási mód abban az esetben, amikor az informátor és a tartótiszt nem tudott személyesn találkozni. Ebben az esetben különféle technikák (kódolt nyelvezetű telefonbeszélgetések, postai küldemények) és eszközök (nyilvános helyeken elhelyezett titkos postaládák, stb.) alkalmazásával kommunikálnak

lucrător operativ:
1. az illető akciót vezető műveleti (operatív) tiszt. Lásd: ofiţer operativ
2. az ún. műveleti (operatív) munkában résztvevő ügynök vagy tiszt


locotenent (lt.):
hadnagy


locotenent-colonel (lt. col.):
alezredes


locotenent-maior (lt. maj.):
főhadnagy


Ministerul Afacerilor Interne (MAI):
Belügyminisztérium


maior:
őrnagy


materiale compromiţătoare:
kompromittáló adatok: a célszemély 1944 előtti olyan tevékenységére vonatkozó adatok, amelyek a kommunista rendszer szempontjából elítélendők. (Pl. párttagság, államgépezetben való részvétel stb.)


motiv de deschidere (M.D.):
a vizsgálat vagy nyomozás megindításának okai


mapă de lucru:
iratcsomó - azoknak az iratoknak a gyűjtőneve, amit az adatgyűjtési akció/egyéni adatgyűjtési akció során gyűjtöttek össze arról a személyről, akit először figyelte meg a Securitate


mapă de verificare (M.V.):
ellenőrzési iratcsomó. Lásd: verificare informativă


marşrutizarea:
az informátor átirányítása egy másik megfigyelendő környezetbe, vagy egy másik célszemély mellé


munca cu agentura:
a hírszerzési hálózattal kapcsolatos (beszervezés, kiképzés, szervezés, irányítás, jutalmazás) tevékenységek összesítő elnevezése


munca operativ-informativă:
felderítő tevékenység


nume conspirativ:
informátornak, vagy követett személynek adott álnév, az igazi személyazonossága eltitkolása céljából


nume de cod:
lásd: nume conspirativ


obiectiv:
célszemély


ofiţer: 1. operativ :
műveleti (operatív) tiszt. Olyan Securitate tisztek, akik a beszervezéssel, az informátorok kiképzésével, a figyelési és kivizsgálási akciók vezetésével foglalkoztak


ofiţer: 2. administrativ:
adminisztratív tiszt, aki nem a folyó műveletekkel, hanem a Securitate működtetéséhez szükséges adminisztratív tevékenységet végezte (pl. könyvelés, beszerzés, belső munkák)


ofiţer: 3. legătură:
tartótiszt - az a műveleti tiszt, aki az informátori hálózatot működtette


operativ:
műveleti


persoană de încredere:
bizalmi személy - a hírszerző hálózat tagja, aki önkéntesen segítette a Securitate munkáját. Munkaköréből vagy kapcsolataiból adódóan információkat tudott szállítani a Securitaténak, vagy más feladatokat tudott végrehajtani.


persoană de sprijin (P.S.):
támogató személy - a hírszerző hálózat tagja, feladata általános felügyelet, (supraveghere), és elsődleges információk közlése -a ’80-as években meghonosított szakkifejezés


plut. (plutonier):
őrmester


plut. adj. (plutonier adjutant):
főtörzsőrmester


post acoperit:
"fedett" őrhely - lakás, iroda, stb., ahonnan a célszemély figyelését végezték különféle technikai eszközökkel


post descoperit:
"nyitott" őrhely - köztéri hely, ahonnan a Securitate alkalmazottak a célszemélyek, vagy intézmények tevékenységét figyelték, különféle álruhákban (postás, útkarbantartó, elárusító, őr, stb.)


raport:
jelentés


raport de investigaţii:
vizsgálati jelentés


recrutare eşuată:
sikertelen beszervezés - az kijelöl személyeket nem sikerült a Securitateval való együttműködésre bírni. Érdekesség, hogy ebben az esetben is ugyanolyan személyi dossziékat és nyilvántartásokat kellett összeállítani, mintha az illetők ténylegesen együttműködtek volna. (Troncotă 88.)


reţeaua informativă:
hírszerző hálózat


rezident:
rezidens - olyan személy, aki egy hírszerző hálózatot működtet. Formálisan nem tagja a Securitate-nak, de szakosított kiképzést kap.


supraveghere informativă (S.I.):
felügyelet. Olyan, a megfigyeltet célzó tevékenység, amely 30 napig tartott, ezalatt le kellett ellenőrizni a célszemélyről beérkezett adatokat. Ha az adatok valósnak bizonyultak, akkor egy másik, magasabb fokozatú vizsgálati formába foglalkoztak az illető személlyel.


supraveghere informativă generală (S.I.G.):
általános felügyelet. Lásd: S.I.


supraveghere informativă specială:
különleges (szakosított) felügyelet - célja a beérkezett adatok leellenőrzése, azok kiegészítése, bizonyítékok begyűjtése, bűnesetek megelőzése és leleplezése


sursa:
1. alkalmi forrás (magyarországi terminológia szerint "társadalmi megbízott" - tmb.)
2. különféle információforrások összegző elnevezése


technică operativă (T.O.):
nyomozati eszközök. A különböző akciók során felhasznált technikai eszközök. (pl. a lehallgatásokhoz)


urmărire informativă (U.I.):
megfigyelés - olyan tevékenység, amelyet a Szekuritáté állományába tartozó, operatív ügyekkel foglalkozó tiszt vezet, és amelynek nyomozati ideje nem haladhatta meg az 1 évet. A követett személyről ellenőrzési iratcsomót vagy ellenőrzési dossziét állítottak össze. Párttagok esetében az ellenőrzési dossziét nyitásához az illetékes pártszerv engedélye kellett. Magyarországi belügyis terminológia szerint (meg)figyelés


urmărire penală:
nyomozás - olyan nyomozati tevékenység, amelyet a már letartóztatott célszemély ellen folytatnak. A vizsgálatnál (anchetă) súlyosabb nyomozati forma, amelyben a célszemély "ellenséges" tevékenységére vonatkozó bizonyítékokat gyűjtötték össze, akár házkutatást is tartottak.


verificare informativă :
ellenőrzés - a célszemélyről beérkezett információk leellenőrzését célzó tevékenység. Az előírások szerint legtöbb 6 hónapig tartott (?) amely során a felmerült gyanúokokat és információkat kellett leellenőrizni. Amennyiben a célszemélyt veszélytelennek ítélték, vagy pedig egy alacsonyabb fokozatú munkaformában kívántak vele foglalkozni, de még figyelemmel akarták kísérni, akkor felügyelet alá helyezték. Ha magasabb fokú munkában kívántak vele foglalkozni, akkor megfigyelést kezdtek, ezt pedig a vizsgálat követhette.Securitate irattípusok


Plan de măsuri:
Intézkedési terv
Az illető akcióban foganatosítandó intézkedéseket sorolja fel.
Először a nyomozott személy adatait, majd a nyomozás megkezdésének okait taglalja. Ezekután a kitűzött célok felsorolása következnek, majd a célok eléréséhez szükséges intézkedések felsorolása az elvégzésre kitűzött határidő, és a feladat végrehajtásáért felelős személy feltüntetésével.

Proces-verbal de interogatoriu:
Kihallgatási jegyzőkönyv
Kérdés-felelet formájában a Securitate tiszt kérdései, valamint a gyanúsítottak válaszait tartalmazza.

Raport de investigaţii:
Nyomozati jelentés
Az akció folyamán, vagy annak lezárásakor készített jelentés, amely a célszemélyről begyűjtött adatokat összegi. Készíthette Securitate, vagy Milícia tiszt.

Nota informativă:
Tájékoztató jegyzék
Egy adott esetre vagy személyre vonatkozó, az informátor által, vagy az informátor tájékoztatása alapján a tartótisztje által papírra vetett adatok. A fejlécen feltüntették: a jegyzék keltét, az informátor fedőnevét, a tartótiszt nevét és rangját, annak a konspirált lakásnak a nevét, ahol a találkozás lezajlott
A tájékoztató szövege után az illető ügyön dolgozó tiszt feljegyzése (Nota secţiei/Notă/Menţiune/Nota ofiţerului - N.O.) következett, amelyben pár sorban ismertette hogy a jelentés milyen ügyhöz/nyomozati anyaghoz tartozik.
Ezután felültették a kijelölt feladatokat (sarcini trasate), vagyis az illető ügynök/besúgó milyen feladatokat kapott az illető ügyben.
A meghozott intézkedések (măsuri luate) részben az illető jegyzék(ben lévő információk) felhasználási módját, és az ügyben meghozott más intézkedéseket tüntették fel.
E két utóbbi rész az N.B. (Nota Biroului) rövidítéssel is jelölhették.

Raport informativ:
Tájékoztató jelentés
Ugyanolyan, mint a Tájékoztató jegyzék

Notă-raport:
Jelentési jegyzék
1. besúgó szóbeli jelentése alapján a tartótiszt által elkészített jelentés
2. valamilyen operatív intézkedésről (pl. házkutatás) az azt végrehajtó tiszt jelentése. Felépítése hasonló a Tájékoztató jegyzékével.

Notă de analiză:
Elemzési jegyzék
1. Egy bizonyos fokú munkaforma (pl. felügyelet vagy megfigyelés) alatt lévő személyről begyűjtött információkat összegez, és további intézkedéseket javasol.
2. Securitate tartótiszt által időszakosan összeállított elemzés, amely egy adott informátorral kapcsolatos (tevékenysége, a vele való kapcsolattartásban alkalmazott módszerek és technikák)


A Securitate irattermelési- és tárolási rendszeréhez kapcsolódó fogalmak


fondul anchetă/fond urmărire penală:
vizsgálati és nyomozati dossziék, katonai törvényszékek iratai, börtönök, munkatáborok, a kényszerlakhelyekkel és az elkobzott javakkal kapcsolatos iratokat tartalmazó állomány

fond de corespondenţă operativă:
A szakirodalom két eltérő adatot közölt erről az állományról.
1. azoknak a személyeknek a dossziéit tartalmazza, akik nevét kivették a BM nyilvántartásból (akik ellen nyomozást/megfigyelést folytattak, és bebizonyosodott, hogy nem folytatnak "ellenséges" tevékenységet)
2. A BM különböző egységei közötti, valamint a BM és a különböző állami szervek közötti levelezést, valamint magán- és jogi személyek kérvényeit, és egyéb, a felderítő-elhárító munka szempontjából nem lényeges adatokat tartalmazta.

fond documentar:
Részei:
1. az 1944 augusztus 23-a előtt Romániában működött állambiztonsági és titkosszolgálati intézmények iratai
2. A Securitate szervek összesítő jelentései, munkatervei és tájékoztató jelentései
3. A 1944. augusztus 23-a előtt működött pártokra, politikai szervezetekre, és egyéb olyan szervezetre vonatkozó iratok, amelyek felhasználhatóak voltak a Securitate munkájában.
Más adat szerint a "történelmi" értékű információkat tartalmazó állomány (volt politikai pártok, ellenállás, lágerek és munkatáborok, a Securitate módszerei, sajtó, egyházak és vallási csoportok)

fondul informativ:
a problémakörök és az intézményeket célzó vizsgálatok folyamán keletkezett megfigyelési- és felügyeleti dossziékat, valamint az 1944. augusztus 23-a előtt működött titkosszolgálatok operatív anyagait tartalmazó állomány

fondul reţea:
hálózati dossziékat tartalmazó állomány - a Securitate hálózatához tartozó személyek dossziéit (informátorok, rezidensek, alkalmi munkatársak), és a valamint Securitateval való együttműködést visszautasító személyek dossziéit tartalmazza

fondul neoperativ:
ebbe az állományba kerültek a nyugdíjazásuk után a Securitate, valamint a hadsereg kötelékében alkalmazott tisztek, altisztek, és civil alkalmazottak személyi dossziéi, valamint a titkos minősítésű, de műveleti fontossággal nem bíró iratok

fondul operativ:
műveleti (operatív) állomány. Lásd: fondul informativ

fondul operativ/fondul informativ:
operatív állomány - a megfigyelési és felügyeleti dossziékat magába foglaló állomány

fondul penal:
a politikai jellegű pereket tartalmazó állomány


A Securitate szervezeti felépítése
- 1948. augusztus 30-án hozták létre, elnevezése Országos Népbiztonsági Igazgatóság (Direcţia Generală a Securităţii Poporului - DGSP). Felépítése:


Direcţia I. Informaţii interne:
Belső Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia a II-a Contrasabotaj:
Szabotázs-elhárítási Igazgatóság

Direcţia a III-a Contraspionaj în închisori şi poliţie:
Rendőrség és Fegyintézetek Belső Elhárítási Igazgatósága

Direcţia a IV-a Contraspionaj în forţele armate:
Fegyveres Erők Belső Elhárítási Igazgatósága

Direcţia a V-a Anchete penale:
Bűnügyi Vizsgálatok Igazgatósága

Direcţia a VI-a Protecţia ministerelor:
Miniszterek/minisztériumok Védelmének Igazgatósága

Direcţia a VII-a Technică:
Technikai Igazgatóság

Direcţia a VIII-a Cadre:
Személyzeti Igazgatóság

Direcţia a IX-a Politică:
Politikai Igazgatóság

Direcţia a X-a Administrativă:
Ügyviteli/Adminisztratív Igazgatóság


A Securitate szervezeti felépítése
- 1951. március 30-án újjászervezték a Securitatet, új neve: Országos Állambiztonsági Igazgatóság (Direcţia Generală a Securităţii Statului-DGSS). Felépítése:


Direcţia A Informaţii externe:
Külföldi Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia B Contraspionaj:
Kémelhárítási Igazgatóság

Direcţia C Contrasabotaj:
Szabotázs-elhárítási Igazgatóság

Direcţia D Transporturi:
Szállítás[biztosítási] Igazgatóság

Direcţia E Contraspionaj în Miliţie:
Milícia belső elhárítási Igazgatósága

Direcţia F Supraveghere:
Megfigyelési Igazgatóság

Direcţia G Anchete penale:
Bűnügyi Vizsgálatok Igazgatósága

Direcţia H Contraspionaj în forţele armate:
Fegyveres Erők Belső Elhárítási Igazgatósága

Direcţia I Protecţia conducerii partidului:
Pártvezetés személyi biztonságát felügyelő Igazgatóság

Direcţia J Cadre şi şcoli:
Oktatási- és Káderigazgatóság

Direcţia K Administrativă:
Ügyviteli/Adminisztratív Igazgatóság

Direcţia L Politică:
Politikai Igazgatóság


A Securitate szervezeti felépítése
- 1956. július 11-én újjászervezték a Belügyminisztériumot, ennek keretében a Securitatet is. Az új szervezeti felépítés:


Direcţia I Informaţii externe:
Külföldi Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia a II-a Contraspionaj:
Belső Elhárítási Igazgatóság

Direcţia a III-a Informaţii interne:
Belföldi Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia a IV-a Contrasabotaj:
Szabotázs-elhárítási Igazgatóság

Direcţia a V-a Contraspionaj în forţele armate:
Fegyveres Erők Belső Elhárítási Igazgatósága

Direcţia a VI-a Transporturi:
Szállítás[biztosítási] Igazgatóság

Direcţia a VII-a Filaj şi investigaţii (Supraveghere):
Megfigyelési(?) és Vizsgálati ( Ellenőrzési) Igazgatóság

Direcţia a VIII-a Anchete penale:
Bűnügyi Vizsgálatok Igazgatósága

Direcţia a IX-a Paza demnitarilor:
Őrző-védő Igazgatóság

Direcţia Cadre:
Személyzeti Igazgatóság

Direcţia Administrativă:
Ügyviteli/Adminisztratív Igazgatóság

Secretariatul:
Titkárság

Serviciul B Contrainformaţii radio:
"B" Ügyosztály (Rádiótechnikai ellentevékenység)

Serviciul C Evidenţă operativă (Dosare):
"C" Ügyosztály (Operatív iratok kezelése)

Serviciul D Transportul (internări) deţinuţilor:
"D" Ügyosztály (Letartóztatottak szállítása)

Serviciul F Interceptarea corespondenţei:
"F" Ügyosztály (Postai forgalom ellenőrzése)

Serviciul H Cifru:
"H" Ügyosztály (Rejtjelezés)

Serviciul K Contraspionaj penitenciare miliţie:
"K" Ügyosztály (Milícia és fegyintézetek belső elhárítása)

Serviciul T Technică-operativ:
"T" Ügyosztály (Technikai-operatív)


A Securitate szervezeti felépítése
- 1967. szeptember 13-án újra átalakítják a Securitate szervezetét. Új neve Állambiztonsági Főigazgatóság (DS - Departamentul Securităţii) Az új szervezeti felépítés:


Direcţia Generală de Informaţii interne:
Általános Belföldi Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia I (Informaţii interne):
I. Igazgatóság (Belföldi hírszerzés)

Direcţia a II-a (Contraspionaj economic):
II. Igazgatóság (Gazdasági kémelhárítás)

Direcţia Generală de Contraspionaj:
Általános Kémelhárítási Igazgatóság

Direcţia a III-a (Contraspionaj):
III. Igazgatóság (Kémelhárítás)

Direcţia a IV-a (Contraspionaj militar):
IV. Igazgatóság (Katonai kémelhárítás)

Direcţia Generală de Informaţii externe:
Általános Külföldi Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia Generală technico-operativă şi de înzestrare:
Általános Technikai Igazgatóság

Direcţia a VIII-a (Protecţia conduceri partidului):
VIII. Igazgatóság (Pártvezetők személyi védelme)

Direcţia a IX-a (Supraveghere):
Igazgatóság (Ellenőrzés)

Direcţia a X-a (Anchete penale):
Igazgatóság (Bűnügyi vizsgálatok)

Direcţia Securităţii Bucureştiului:
Bukaresti Securitate Igazgatóság

Cancelarie CSS (Consiliul Securităţii Statului):
Kancellária (Állambiztonsági tanács)

Personal:
Személyzet

Pregătire:
Kiképzés

Consilieri CSS:
Tanácsadók (Állambiztonsági tanács)

Serviciul B (Contraspionaj în DS):
"B" Ügyosztály (Securitaten belüli kémelhárítás)

Serviciul C (Dosare):
"C" Ügyosztály (Iratkezelés/ személyi dossziék ?)

Serviciul D (Intoxicarea agenţilor de informaţii străine):
"D" Ügyosztály (Külföldi ügynökök megtévesztése ?)

Serviciul E (Cifru):
"E" Ügyosztály (Rejtjelezés)

Serviciul G (Transportul documentelor secrete):
"G" Ügyosztály (Titkos iratok szállítása)

Comandamentul Trupelor de Securitate:
Securitate Fegyveres Alakulatok Parancsnoksága

Secţiunea de transport aerian a DS:
Légiszállítási részleg

Academiile Militare DS:
Katonai Akadémiák


A Securitate szervezeti felépítése
- 1972. április 19-én újjászervezték a Securitate-t, új neve: Állambiztonsági Igazgatóságok (Direcţiile de Securitate - DS). Az új szervezeti felépítés:


Direcţia Generală de Informaţii interne:
Általános Belföldi Hírszerzési Igazgatóság

Direcţia I (Informaţii interne):
I. Igazgatóság (Belföldi hírszerzés)

Direcţia a II-a (Contraspionaj economic):
II. Igazgatóság (Gazdasági kémelhárítás)

Direcţia Generală de Contraspionaj:
Általános Kémelhárítási Igazgatóság

Direcţia a III-a (Contraspionaj):
III. Igazgatóság (Kémelhárítás)

Direcţia a IV-a (Contraspionaj militar):
IV. Igazgatóság (Katonai kémelhárítás)

Direcţia Generală Technico-Operativă:
Általános Technikai-operatív Igazgatóság

Direcţia a V-a (Instalarea aparatelor de supraveghere):
V. Igazgatóság (Lehallgatókészülékek elhelyezése)

Direcţia a VI-a (Identificarea şi localizarea literaturii clandestine):
VI. Igazgatóság (Illegális kiadványok azonosítása)

Direcţia a VII-a (Echipament şi material special):
VI. Igazgatóság (Különleges anyagok és felszerelések)

Direcţia a VII-a (Protecţia conduceri partidului):
VII. Igazgatóság (Pártvezetők személyi védelme)

Direcţia a IX-a (Supraveghere):
IX. Igazgatóság (Megfigyelés)

Direcţia a X-a (Anchete penale):
X. Igazgatóság (Bűnügyi vizsgálatok)

Departamentul de Informaţii Externe (DIE):
Külföldi Hírszerzési Részleg

Centrul de Informare şi Documentare:
Tájékoztatási és Dokumentációs Központ

Secţia C (Transportul documentelor secrete):
"C" Osztály (Titkos iratok szállítása)

Secţia D (Intoxicare):
"D" Osztály (Megtévesztési ?)


A Securitate szervezeti felépítése
- 1973. június 27-én újra átszervezték a Securitate-t. Új felépítése:


Direcţia I (Informaţii interne):
I. Igazgatóság (Belföldi hírszerzés)

Direcţia a II-a (Contrainformaţii în sectoarele economice):
II. Igazgatóság (Gazdasági kémelhárítás)

Direcţia a III-a (Contraspionaj):
III. Igazgatóság (Kémelhárítás)

Direcţia a IV-a (Contrainformaţii militare):
IV. Igazgatóság (Katonai kémelhárítás)

Direcţia a V-a (Securitate şi gardă):
V. Igazgatóság (Őrzés és védelem)

Comandamentul technic şi de transmisiuni:
Technikai és Hírközlési Parancsnokság

Unitatea specială de instalare [şi exploatare a technicii operative] T:
"T" Különleges Egység ( figyelőrendszerek elhelyezése és alkalmazása)

U. s. de cercetare, proiectare şi producţie a tehnicii operative P:
"P" Különleges Egység (figyelőrendszerek kutatása, tervezése, előállítása)

U. s. pentru depistarea scrierilor ascunse şi:
"S" Különleges Egység (rejtett írások felfedése és grafológia) experize grafice S

U. s. de transmisiuni şi contrainformaţii radio R:
"R" Különleges Egység (rádiótechnikai hírközlés és ellentevékenység)

Unitatea specială de filaj F:
"F" Különleges Egység (Követés)

Centrul de Informare şi Documentare:
Tájékoztatási és Dokumentációs Központ

Secţia C (Transportul documentelor secrete):
"C" Osztály (Titkos iratok szállítása)

Secţia D (Intoxicare):
"D" Osztály (Megtévesztési ?)

Departamentul de Informaţii Externe (DIE):
Külföldi Hírszerzési Részleg


A Securitate szervezeti felépítése
- 1989 decemberében a következő volt a Securitate felépítése:


Centrul de Informaţii Externe (CIE) (UM 0544):
Külföldi Hírszerzési Központ

Contrainformaţii în cadrul CIE (UM 0195):
Külföldi Hírszerzési Központ belső Elhárítása

Cifru (UM 0525):
Rejtjelező egység

ICE "Dunărea":
"Dunărea" külkereskedelmi ügynökség

Direcţia I (Informaţii interne):
I. Igazgatóság (Belföldi hírszerzés)

Direcţia a II-a (Contrainformaţii în sectoarele economice):
II. Igazgatóság (Gazdasági kémelhárítás)

Direcţia a III-a (Contraspionaj):
III. Igazgatóság (Kémelhárítás)

Direcţia a IV-a (Contraspionaj militar):
IV. Igazgatóság (Katonai kémelhárítás)

Direcţia a V-a (Securitate şi gardă):
V. Igazgatóság (Őrzés és védelem)

Direcţia a VI-a (Anchete penale):
VI. Igazgatóság (Bűnügyi vizsgálatok)

Unitatea specială de luptă antiteroristă (USLA) (UM 0666):
Különleges Antiterrorista Egység

Unitatea specială de filaj F:
"F" Különleges Egység (Követés)

Serviciul special de protejare a secretelor de stat (UM 0500):
Államtitkokat védő Különleges Egység

Serviciul independent pentru comerţ extern:
Önálló Külkereskedelmi Ügyosztály

Centrul de Informare şi Documentare:
Tájékoztatási és Dokumentációs Központ

Serviciul Dezinformare D:
"D" Megtévesztési Ügyosztály

Secretariatul juridic independent:
Önálló jogi titkárság

Serviciul independent pentu educarea şi mobilizarea cadrelor:
Személyzet Nevelésének és Mozgósításának Önálló Ügyosztálya

Comandamentul pentu Technică Operativă şi Transmisiuni:
Operatív Technikai Eszközök és Hírközlési Parancsnokság

Unitatea specială de instalare T (Supravegherea telefoanelor şi înregistrări video):
"T" Különleges Egység ( [figyelőrendszerek] elhelyezése)

Serviciul C (Transportul documentelor secrete):
"C" Ügyosztály (titkos iratok szállítása)

Unitatea specială de cercetare şi proiectare P:
"P" Különleges Egység (kutatás-tervezés)

Unitatea specială pentru interceptarea corespondenţei S:
"S" Különleges Egység (postai forgalom ellenőrzése)

Unitatea specială pentru interceptarea transmisiunilor radio R:
"R" Különleges Egység (rádiótechnikai forgalom elfogása)Vissza a címoldalra